64a07d2f6d5dba5d6ee88ba4015e936d - 03/11/2015 - 15:28

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, september 10, 2015
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-81/14
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State ; Nederland ; Nannoka Vulcanus Industries BV/College van gedeputeerde staten van Gelderland ; prejudiciële verwijzing ; richtlijn 1999/13/EG ; Bijlage II B ; luchtverontreiniging ; vluchtige organische stoffen ; beperking van de emissie ; gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in bepaalde installaties ; voor bestaande installaties geldende verplichtingen ; extra tijd
lucht
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans