7de8864458a1ee3280f1a055a20ad4a8 - 19/07/2016 - 14:12

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 11, 2014

BBR tot vaststelling van de energienormen die van toepassing zijn op de projecten van werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik in de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten en O.C.M.W.'s en die gesubsidieerd worden in het kader van artikel 17, 4°, van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen
Inwerkingtreding op 1 januari 2015 

energie
financiën
bouw/gebouw
EPB
toelage
Ook beschikbaar in: Frans