e90aee53cbe88086b9ab39c3258e77a3 - 20/04/2017 - 15:28

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, maart 3, 2011

BBR betreffende de omzetting van richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Inwerkingtreding op 28 maart 2011

afval
informatie
lucht
producten
productnormen
uitbatingsvoorwaarden
autowrak
batterij
elektriciteit (toestel)
geneesmiddel
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
ingedeelde inrichting
nuttige toepassing
verpakking
VOS/oplosmiddel
Ook beschikbaar in: Frans