Règlement d'exécution (UE) 2015/1201 de la Commission renouvelant l'approbation de la substance active fenhexamide conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytoph

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, juli 22, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1201 van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof fenhexamide overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 12 august 2015
productnormen
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans