55f798b1623da7315bb00cdd3ad6134b - 14/07/2016 - 09:55

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 13, 2013
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 83/2013
Beroepen tot vernietiging ; schending van de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, van de artikelen 10 en 11, eventueel in samenhang gelezen met artikel 172, van de Grondwet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 28 en 29 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), van de artikelen 23 en 170  van de Grondwet ; voordeel van alle aard ; kosteloos ter beschikking gesteld bedrijfsvoertuig waarvan de CO2-uitstoot lager is dan gemiddeld ; verwerping
lucht
financiën
toelage
klimaat
Grondwettelijk hof
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans