43025f7a666af36d0cd1b0da27b13e1c - 09/03/2016 - 11:42

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juli 19, 2012
Grondwettelijk hof. Arrest nr. 95/2012
Verzoekschrift tot nietigverklaring ; Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 14 mei 2009 tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening ; schending van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet ; milieubeoordeling in de zin van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's ; opheffing van een bijzonder bestemmingsplan ; vernietiging
erfgoed
vergunning
planning
sanctie
archeologie
adviezen
stedenbouwkundig attest
BWRO
Raad van State
Grondwettelijk hof
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
onteigening
gemachtigde ambtenaar
GemOP
BBP
GBP
GewOP
voorkoop
GemSV
beroep
stadsvernieuwing
GSV
Ook beschikbaar in: Frans