11181

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 21, 2011
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-2/10
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Italië ; richtlijn 92/43/EEG ; instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna ; richtlijn 79/409/EEG ; behoud van vogelstand ; specialebeschermingszones die deel uitmaken van Europees ecologisch netwerk Natura 2000 ; richtlijnen 2009/28/EG en 2001/77/EG ; hernieuwbare energiebronnen ; nationale voorschriften ; verbod van plaatsing van niet voor eigen gebruik bestemde windmolens ; geen milieueffectbeoordeling van project
energie
fauna en flora
elektriciteit
groenruimte
energie (markt/distributie)
dier
Ook beschikbaar in: Frans