11323

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, maart 2, 2011
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 33/2011
Beroep tot vernietiging ingesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ; decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft ; schending van de artikelen 5, 33, 35, 39, 134 en 143 van de Grondwet en van de artikelen 2 en 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; regeling voor de toewijzing van en de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie ; bevoegdheid van de gewesten inzake de bescherming van de lucht ; vernietiging
lucht
Grondwettelijk hof
luchtvaartterrein
klimaat
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans