12781

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, september 19, 2007
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 119/2007
Prejudiciële vraag ; ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen ; bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikelen 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid ; onroerende eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn ; geen schending
financiën
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans