12881

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, april 26, 2007
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 70/2007
Prejudiciële vraag ; wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu ; artikel 271 van de Nieuwe Gemeentewet ; artikel 10, 11, 22 (recht op privacy) en 23 (recht op bescherming van een gezond leefmilieu) van de Grondwet ; vergunning ; belang bij vordering ; schending van artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in samenhang gelezen met artikel 271, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet, in die zin worden geïnterpreteerd dat een inwoner van een gemeente namens die gemeente niet in rechte kan optreden, wanneer het college van burgemeester en schepenen nalaat een vordering in te stellen op grond van artikel 1 van de voormelde wet van 12 januari 1993 tegen een handeling die in overeenstemming is met een vergunning van die gemeente
algemeen
sanctie
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans