9213

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, februari 6, 2015

Verordening (EU) 2015/186 van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor arseen, fluor, lood, kwik, endosulfan en Ambriosazaden
Inwerkingtreding op 27 februari 2015 

fauna en flora
productnormen
gevaarlijke stof
dier
Ook beschikbaar in: Frans