9656

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, april 9, 2014
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-225/13
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Raad van State ; uitlegging van artikel 7 van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PB L 194, blz. 39) en artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma?s (PB L 197, blz. 30) ; Verwijdering van afvalstoffen ; Begrip afvalbeheersplan ; Nationale regeling die bepaalt dat er geen centra voor technische ingraving mogen komen buiten de in dat afvalbeheersplan genoemde locaties ; Afwijkende regel op grond waarvan vergunningen die vóór de inwerkingtreding van het afvalbeheersplan aan centra voor technische ingraving zijn verleend, na de inwerkingtreding daarvan kunnen worden verlengd ; Begrip plan en programma
afval
gevaarlijk afval
milieueffecten
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans